Admitere doctorat

Metodologia

Calendarul admiterii

 • Înscrierea candidaţilor: 20 septembrie – 15 octombrie 2018
 • Susţinerea probei de competenţă lingvistică: 16 octombrie – 19 octombrie 2018
 • Sustinerea probei de specialitate: 22 octombrie – 26 octombrie 2018
 • Validarea rezultatelor concursului şi înscrierea doctoranzilor: 29 octombrie – 31 octombrie 2018
 • Orarul examenelor de admitere la studii superioare de doctorat

Acte necesare

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la Direcția Doctorat și Postdoctorat un dosar de înscriere, care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere pe numele Rectorului UTM
 • diplome de studii superioare (licenţă şi master), cu anexele corespunzătoare sau suplimente, în original şi copii
 • referat ştiinţific la tematica specialităţii alese semnat de către candidat, Conducătorul de doctorat și Directorul Școlii Doctorale. Volumul referatului – minim 10 pagini. Lista și copia lucrărilor științifice publicate (brevete de invenție) – după caz
 • certificat de cunoaştere a unei limbi străine (engleza sau franceza) cu recunoaştere internaţională obţinut în ultimiii doi ani calendaristici (TOEFL sau alte certificate internaţionale recunoscute, standard minim-nivel B1) sau certificat de competenţă lingvistică obţinut la catedra Limbi Moderne UTM
 • extrasul din Procesul-Verbal al şedinţei departamentului (catedrei) sau recomandări a doi specialişti cu titlu ştiinţific în domeniu
 • curriculum vitae
 • copia buletinului de identitate
 • copia carnetului de muncă
 • 3 fotografii (3×4)
 • declaraţie pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat – pentru candidați pe locurile bugetare

Taxele de studii la doctorat

Planul de admitere 2018-2019