Admitere cetățeni străini

Informație generală

Universitatea Tehnică a Moldovei oferă posibilitatea cetățenilor străini de a urma programe de studii la toate trei cicluri de studii: Licență, Masterat și Doctorat. Limba de instruire este limba română. Instruirea cetățenilor străini se face fie în baza acordurilor interministeriale sau interstatale, autorizate în modul stabilit, fie în bază de taxă. 

Admiterea la studii a cetățenilor străini se face reieșind din prevederile Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 504 din 4 iulie 2017, precum și în baza actelor normative instituționale. 

Cetățenii străinii înmatriculați în ciclul I (studii superioare de licență) în baza Protocoalelor de colaborare în domeniul învățământului și care dețin acte de studii medii de cultură generală sau echivalentele acestora, vor urma un an compensator la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Admiterea cetățenilor străini la programele de studii în care procesul de învățământ se desfășoară în limba română este condiționată de dobândirea sau demonstrarea competențelor de comunicare în limba română.

Dobândirea competențelor de comunicare în limba română se va face prin urmarea cursurilor de pregătire preuniversitară. Obiectivul principal al cursurilor de pregătire pentru străini constă în formarea competentelor de comunicare în limba română ca viitoare limbă de studii, precum și asimilarea cunoștințelor specifice în corelare cu profilul viitoarei formări profesionale. La finalizarea cursurilor de pregătire preuniversitară UTM va elibera certificat de absolvire a cursurilor. După absolvirea cursurilor, cetățeanul străin va fi înmatriculat în anul I de studii la programul de studii solicitat anterior. Cursurile de pregătire preuniversitară sunt acordate contra taxă, iar cuantumul taxei este stabilit de către  Consiliul  pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM.

Demonstrarea competențelor de comunicare în limba română se face fie prin deținerea unui act de studii (diplome, certificate, situații școlare), atestând cel puțin un an de studii urmat în limba română, într-o instituție de învățământ din Republica Moldova sau de peste hotare, fie prin promovarea testului de limbă română, organizat de către Universitatea Tehnică a Moldovei.

Admiterea la studii a cetățenilor străini la programele de studii, care au probe de aptitudini, se face în aceleași condiții ca pentru cetățenii R. Moldova. Proba de aptitudine se va susține la sosirea candidatului în R. Moldova.

Procedura de admitere licență și masterat

Depunerea dosarului

Admiterea la studii superioare de Licență și Masterat se face în baza Regulamentului privind studiile străinilor la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea admiterii la UTM pentru ciclul I, studii superioare de licență și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea admiterii la UTM ciclul II, studii superioare de masterat.

Candidatul la studii depune dosarul la Serviciul Relații Internaționale a Universității Tehnice a Moldovei:

 • personal,
 • prin intermediul persoanelor împuternicite,
 • se expediază prin poștă la adresa Serviciului Relații Internaționale: bvd. Stefan cel Mare, 168, oficiul 1-203, Universitatea Tehnică a Moldovei,
 • sau în formă scanată la adresa international@adm.utm.md.

Perioada de depunere a actelor pentru studii superioare de Licență și Masterat este:

 • studii cu taxa – 1 martie pînă la 30 septembrie a anului în curs, 
 • studii în baza acordurilor interministeriale sau interstatale – 15 iulie – 30 septembrie a anului în curs.
 • Taxa de examinare dosar – 500 MDL
 • Taxe de studii a.u. 2021/2022 – Licență, Masterat
 • Taxa cursuri preuniversitare – 30.000 MDL

Lista de acte pentru admitere

 1. Date inițiale despre candidatul la studii (Formular 1);
 2. Formularul de aplicare la studii (Formular  2);
 3. Copia de pe pașaportul național cu termenul de valabilitate de cel puțin un an de zile;
 4. Copia și traducerea legalizată de pe diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – pentru înmatriculare la ciclul I (licență) sau la studii superioare integrate;
 5. Copia și traducerea legalizată de pe diploma de licență și de pe suplimentul la diplomă sau echivalentele acestor acte – pentru înmatriculare la ciclul II (master );
 6. Copia și traducerea legalizată de pe certificatul de naștere, în cazul în care nu este întocmit într-o limbă de circulație international (după caz)
 7. Copia și traducerea legalizată de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care nu este întocmit într-o limbă de circulație international (după caz);
 8. Copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru străini (după caz);
 9. În cazul minorilor – acordul ambilor părinți, ca minorul să continue studiile la UTM;
 10. Declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea actelor prezentate (Formular 3);
 11. Dovada achitării taxei de examinare a dosarului. 

Notă: 1) Actele menționate la sub-punctele 4)-5) vor fi apostilate/supra-legalizate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent și a Republicii Moldova şi traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (pentru țările-membre ale Convenției de la Haga – apostila, pentru celelalte țări – parafa Ministerului de Externe al țării respective, ulterior cu supra-legalizarea la Direcția Generală Consulară a Republicii Moldova). 2) Valoarea taxei de examinare a dosarului de admitere se stabilește anual de către  Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM.

Dosarul complet va fi expediat la adresa: international@adm.utm.md

Examinarea dosarului

Evaluarea dosarului se face de către specialiștii Serviciului Relații Internaționale. Dacă dosarul corespunde cerințelor, acesta este remis Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în vederea confirmării de către acesta a dreptului cetățeanului străin de a urma studii de licență/masterat. După obținerea avizului pozitiv, UTM va perfecta ordinele de înmatriculare și va trece la procedura de legalizare a candidaților străini.

Legalizarea candidaților la studii

Procedura de legalizare începe cu perfectarea invitației pentru candidatul străin. Invitația este eliberată de către UTM pentru:

 • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Olanda, Portugalia , Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria;
 • cetățenii statelor Canada, Japonia, Confederația Elvețiană, Islanda, Norvegia, SUA, Principatul Andorra, Principatul Monaco, Principatul Liechtenstein, Statul Israel, Vatican, San Marino, Georgia;
 • cetățenii statelor membre ale CSI: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgazstan, Rusia, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan

Cetățenilor statelor, enumerate mai sus, UTM le va transmite invitația la studii, însoțită de ordinul de înmatriculare. Invitația și ordinul emis de UTM va fi folosit pentru solicitarea vizei de lungă durată (viza de tip „D”) pe lângă Reprezentanțele Diplomatice ale R. Moldova. Candidatul este responsabil de depunerea actelor și obținerea vizei de studii.

În cazul cetățenilor statelor, care nu se regăsesc în lista de mai sus, UTM va transmite dosarele acestora la Biroul de Migrație și Azil (BMA) în vederea obținerii invitației la studii. Pentru obținerea de la BMA a invitației pentru străini, UTM va solicita de la candidat :

 • dovada existentei mijloacelor de întreținere, în cuantum de 30 euro/zi pe perioada de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pentru întoarcere în țara de domiciliu, dar nu mai puțin de 300 euro,
 • copia vizei sau a permisului de ședere a cetățeanului străin din țara de domiciliu, în cazul în care își are domiciliul în altă țară decât cea a cărui este cetățean.

În cazul unui aviz pozitiv din partea BMA, invitația BMA și ordinul de admitere va fi transmis candidatului pentru solicitarea vizei de lungă durată (viza de tip „D”) la Reprezentanțele Diplomatice ale R. Moldova. Candidatul este responsabil de depunerea actelor și obținerea vizei de studii.

!!! Invitația eliberată de autoritatea competentă pentru străini este una din condițiile de a obține viza pe termen lung pe teritoriul Republicii Moldova!!!

La sosirea în țară a candidatului

La sosirea candidatului la studii la UTM, acesta este obligat să se prezinte timp de 3 zile la Serviciul Relații Internaționale pentru perfectarea dreptului de ședere.  Pentru a obține de la Biroul migrație și azil dreptul de ședere pe teritoriul R.Moldova, conform Legii Republicii Moldova nr. 200 din 16.07.2010 „Privind regimul străinilor în Republica Moldova”, candidatul va prezenta la Serviciul Relații Internaționale:

 • originalul și copia pașaportului național al străinului, cu mențiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat( ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat) și copia de pe viza de lungă ședere (pentru străini care intră pe bază de vize);
 • dovada spațiului de locuit ( declarația autentificată notarial a proprietarului, ordinul de repartiție/bonul de cazare în cămin);
 • cazier judiciar din țara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 • copia asigurării medicale pentru străini valabilă cel putin 3 luni;
 • dovada mijloacelor de întreținere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat, cu excepţia străinilor bursieri ai Republicii Moldova ( în ultimul caz, dovada deținerii unei burse de studii în Republica Moldova);
 • 2 foto color 3×4.

După primirea avizului pozitiv despre acordarea dreptului de ședere provizoriu pe teritoriul R.Moldova, studentul trebuie timp de 3 zile să depună personal la BMA dosarul, pregătit de Serviciul Relații Internaționale, în vederea perfectării permisiului de ședere provizoriu. 

După primirea permisului de ședere provizoriu studentul trebuie să prezinte timp de 3 zile copia acestuia la Serviciul Relații Internaționale.

Candidatul la studii este obligat să prezinte actele de studii în original la UTM, timp de un an de la admiterea la studii. Neprezentarea actelor în original, poate servi ca motiv de exmatriculare a studentului. 

La cerere, candidatului i se poate oferi odaie în căminul sau hotelul universitar. Cazarea este achitată suplimentar la taxele de școlarizare.

Acte normative

Date de contact

Daniela Pojar, Prorector
Tel: +373 22 23 24 28
E-mail: daniela.pojar@adm.utm.md

Serviciu Relații Internaționale
E-mail: international@adm.utm.md
Tel: +373 22 23 54 15
Mobil: +373 79100173

menu

ADRESA COMISIEI DE ADMITERE

str. Studenţilor. 9/8, MD – 2045, Chișinău, Republica Moldova.

Tel: 060302054, 060302055, 0788 9049

Email: admiterea@adm.utm.md

Меню

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

ул. Студенческая. 9/8, MD – 2045, Кишинев, Республика Молдова.

Тел: 060302054, 060302055, 0788 9049

Email: admiterea@adm.utm.md